Nieuws

Exploring Learning Technologies and Social Media for VET Students at Risk

Medewerker ROC van Twente promoveert
  • 22 december 2016
Categorie
Homepage
Image Exploring Learning Technologies and Social Media for VET Students at Risk

Vandaag promoveert Paulo Moekotte, beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteitszorg bij ROC van Twente, op zijn proefschrift ‘Exploring Learning Technologies and Social Media for VET Students at Risk. Moekotte heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen social mediagebruik en de sociale ontwikkeling en loopbaan van laagopgeleide jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs. Moekotte verdedigt zijn proefschrift vanmiddag om 16.00 uur aan de Open Universiteit te Heerlen.

De kloof op het gebied van sociale en loopbaanontwikkeling groeit

Laagopgeleide jongeren in het mbo maken geen gebruik van de mogelijkheden die social media hen kan bieden voor bijvoorbeeld sociale participatie en het vinden van werk, stelt Paulo. Daardoor groeit de kloof op het gebied van sociale en loopbaanontwikkeling tussen lager en hoger opgeleiden. Docenten in het mbo zouden meer aandacht moeten besteden aan het gebruik van social media.

Solliciteren doe je met een brief en voor afspraken bel je op of ga je langs: de onderzoeksdoelgroep denkt vrij traditioneel over zakelijk gebruik van social media.

Paulo Moekotte, promovendi en beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteitszorg

Onderzoeksresultaten toepassen

In zijn dagelijkse werkzaamheden gebruikt Paulo de opgedane kennis om medewerkers meer te vertellen over de onderzoeksresultaten. Ook wil Paulo een bijdrage leveren aan het project in het kader van ‘Tel mee met taal!’, dat zich richt op laaggeletterden in Nederland. Daarnaast wil hij de onderzoeksresultaten onder de aandacht brengen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap in het kader van de discussie over de ongelijkheid van kansen. Ook ROC-initiatieven gericht op niveau 1, zoals ‘De vitale binnenstad’, ‘Sociaal ondernemen’ en het ‘Forwardtraject voor Entreestudenten’ hebben zijn aandacht.

Verkenning en verbinding nodig

Op de vraag wat het meest opvallende resultaat is uit het onderzoek antwoordt Paulo, dat laagopgeleiden zakelijk / professioneel social mediagebruik afwijzen. ‘Solliciteren doe je met een brief en voor afspraken bel je op of ga je langs: de onderzoeksdoelgroep denkt vrij traditioneel over zakelijk gebruik. De verwachtingen van docenten en studenten over de inzet van sociale media in de lessen loopt uiteen en vragen om nadere verkenning en verbinding. Als het gaat om de invloed op de reguliere contacttijd zitten docenten en studenten op één lijn: online mogelijkheden en diensten worden niet gezien als een mogelijkheid om de contacttijd uit te breiden.’

Tot slot stelden we een aantal vragen aan de promovendi

Op welke leeftijd zie je de digitale kloof in de participatie en kansenstructuur ontstaan?
De kloof ontstaat deels op een leeftijd waar jongeren/studenten steeds meer met zelfverantwoordelijkheid, zelfregulering, oriëntatie- en keuzeprocessen worden geconfronteerd. In die formatieve periode en bij die processen, spelen social media een toenemende rol van betekenis en heeft dit invloed op zowel de sociale als professionele ontwikkeling. Als het gaat om de leeftijd hebben we het in Nederland, door de mechanismen van selectie en homogenisering in ons onderwijssysteem, vergeleken met de rest van Europa, over een vrij jonge leeftijd van ongeveer 12 jaar. Het NOS journaal wist recentelijk te melden dat bijna alle kinderen (97%) in Nederland op een leeftijd van ongeveer 12 jaar een smartphone hebben.

Je geeft aan dat mediaopvoeding door ouders en het beroepsonderwijs nog niet is afgestemd op het profileren en participeren in netwerken als LinkedIn. Hoe zorgen we ervoor, dat hier een kentering in komt?

Een kentering in de mediaopvoeding kan worden bewerkstelligd door naast de risico's van social mediagebruik ook de kansen en mogelijkheden duidelijker te benoemen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren verbonden aan mediageletterdheid en burgerschap, is een uitgelezen onderwerp waarover een ROC met ouders in gesprek zou kunnen gaan om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Sociale en interpersoonlijke vaardigheden zijn namelijk van groot belang voor de toekomst van de studenten, maar niet in detail voorgeschreven. Vooral de laagopgeleide ouders kunnen vanuit de grotere betrokkenheid ook het gesprek met hun kind in de thuissituatie beter voeren. En dat betekent hopelijk dat de opvoeding zich niet beperkt tot het negeren van het gedrag van het eigen kind of het categorisch verbieden ervan.

Een kentering in het onderwijs is te bewerkstelligen door studenten niet alleen informatievaardigheden aan te bieden die gerelateerd zijn aan de onderwijscontext (studievaardigheden), maar deze vaardigheden ook te trainen in andere contexten of kritische lessituaties, waarin andere sociale of economische uitkomsten worden nagestreefd. Denk daarbij aan het kunnen omgaan met 'nepnieuws', het jezelf presenteren in zakelijke netwerken of het beter verwoorden en onderbouwen van eigen bijdragen in online discussies.

Naast de informatievaardigheden spelen de sociale vaardigheden een grote rol in het proces van elkaar willen verstaan en respectvol met elkaar omgaan. De sociale dimensie van online interactie en participatie draagt daar wezenlijk aan bij. Aandacht voor die sociale dimensie in de schoolcontext levert sociale en interpersoonlijke vaardigheden op waar studenten na de schoolperiode op terug kunnen vallen in nieuwe situaties. 

Meer weten

Paulo promoveert aan de Open Universiteit. De OU verstuurde een persbericht over het onderzoeksresultaat >

© ROC van Twente 2017